سرمربی ایتالیا:ایرانیها شروع قدرتمندی داشتند

سرمربی ایتالیا گفتش که تیم ما خیلی خوب بازی کرد و اینکه انتظار نداشتند به ما ببازند ولی انتظار یک بازیو سختو داشتند.

123   ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییران

مرسی بچه ها

ایولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

/ 0 نظر / 14 بازدید