دیروز بچه های والیبال در جلسه ی هییت دولت حضور داشتند و رییس جمهور ازشون تجلیل کرد و پاداششونو داد که50میلیون بود(اندازه فوتبالییا!!!)

در آخر این جلسه سعید معروف(کاپیتان)یک توپ والیبال که همه امضاش کرده بودنو و لباس خودشو به رییس جمهور تقدیم کرد.