بچه های ایران در 3ست متوالی بازی رو به روسیه واگذار کردند و در رده بندی به مصاف لهستان میروند