بابا ایول دم بپه ها گرم کوبارو ترکوندیم و از6 امتیاز5 امتیاز گرفتیمنیشخند