سرمربی ایتالیا گفتش که تیم ما خیلی خوب بازی کرد و اینکه انتظار نداشتند به ما ببازند ولی انتظار یک بازیو سختو داشتند.

123   ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییران

مرسی بچه ها

ایولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل