تیم ایران عصر امروز تمرینات خودشو در ایتالیا شروع میکند.بازی ایران با ایتالیا روز جمعه7تیر در سالن پالاکاسای شهر مودنا ایتالیا ساعت20 به وقت مودنا و 22:30به وقت ایران انجام میده