پویا فیاضی و حمزه زرینیو ولاسکو به ایتالیا نبرد!!!البته دیشب خود زرینی تو تلویزیون گفتش که این به معنی خط خردنشون از تیم ملی نیستو واس بازی با کوبا به تیم ملحق میشن!